I.

Identifikace správce a jeho kontaktní údaje

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je František Horák IČ 04519094 se sídlem Šlikova 482/8, Praha 6 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Šlikova 482/8, Praha 6, 169 00
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 605 012 001

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.
Jaké údaje zpracovávám

Zpracovávám následující osobní údaje:

a) kontaktní údaje - jimiž se rozumí osobní údaje, které mě umožňují kontakt s Vámi, zde se jedná pouze o e-mailovou adresu. 

b) údaje o Vašem chování na webu - zejména stránky, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte a rovněž údaje o zařízení, z kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze a jazyková nastavení, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze.

III.
Důvod zpracování osobních údajů a jejich oprávnění

V rámci mé činnosti zpracovávám osobní údaje pro různé účely a v různém rozsahu, a to buď:

a) bez Vašeho souhlasu na základě mého oprávněného zájmu, nebo z důvodu plnění právní povinnosti, anebo 

b) na základě Vašeho souhlasu.

IV.
Účely zpracování

1. Pokud mě kontaktujete přes kontaktní formulář

Pokud jako fyzická osoba máte zájem mě kontaktovat, pak za tímto účelem zpracovávám Vaše kontaktní údaje, abych mohl s Vámi komunikovat.

V případě, že svůj souhlas neodvoláte, osobní údaje pro tento účel používám po dobu 3 let od udělení souhlasu.

2. Pokud navštívíte náš web

2.1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

Na mém webu používám statistické cookies Google Analytics, které anonymně sbírají a sdílejí informace o tom, jak návštěvníci používají mé webové stránky. Google Analytics registruje jedinečné ID, které se používá k generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. Ke svému fungování používá také cookies, které regulují rychlost požadavků.

2.2 Využívání osobních údajů návštěvníků webu

Pokud navštívíte webovou stránku www.terapiehorak.cz, můj webhostingový partner – společnost Webglobe, s.r.o (free webhosting Endora) uchovává následující údaje:

  • adresa webové stránky, kterou si zobrazujete;
  • IP adresa Vašeho zařízení (adresa Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet), operační systém Vašeho zařízení, jeho verze a jazyková nastavení;
  • prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazyková nastavení;
  • adresa webové stránky (URL adresa), z které přicházíte na náš web.

Tyto údaje o Vašem chování na webu jsou automaticky dočasně uchovávány dodavatelem služby na základě jeho i našeho oprávněného zájmu (čili bez Vašeho souhlasu) pro statistické účely, a pro možnou optimalizaci a vylepšení webových služeb. Oprávněným zájmem je zde vylepšení těchto služeb pro Vás.

Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

V.
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je poskytujeme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracovávám já jako správce. To znamená, že já stanovuji shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďuji, určuji prostředky zpracování a odpovídám za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje mohu předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce. V mém případě se jedná pouze o správní orgány a státní úřady, jsem-li k tomu vyzván, vždy však výhradně na základě zákona.

VI.
Zdroje osobních údajů

Zpracovávám pouze osobní údaje, které mě poskytnete.

VII.
Předávání údajů mimo EÚ

Vaše údaje nebudou předávány do krajin mimo EÚ.

 

IX.
Práva při zpracovávání osobních údajů

Stejně jako já mám svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

1. Právo na přístup

Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracovávám, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získávám, komu je předávám, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracovávám, můžete mě požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup mě můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytnu bezplatně a další kopii již s poplatkem.

2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracovávám, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abych je bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

3. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abych Vaše osobní údaje vymazal. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažu, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebuji pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemám jiný důvod, proč tyto údaje potřebuji nadále zpracovávat;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracovávám na základě mých oprávněných zájmů a shledám, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemám.
 • domníváte se, že mnou prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musím omezit, když:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
 • Vaše osobní údaje zpracovávám bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat jenom jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste mě v budoucnu takové údaje stejně poskytl);
 • Vaše osobní údaje už nepotřebuji pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, anebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetřím, je-li Vaše námitka oprávněná, jsem povinen zpracování Vašich osobních údajů omezit.

5. Právo na přenositelnost

Máte právo získat od mne všechny Vaše osobní údaje, které jste mi Vy sami poskytli a které zpracovávám na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám poskytnu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abych mohl na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracovávám automatizovaně v mých elektronických databázích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě mého oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestanu Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiním, pokud nebudu mít závažné oprávněné důvody pro to, abych v takovém zpracování pokračoval.

7. Právo podat stížnost

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávám neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti mě prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

X.
Uplatnění jednotlivých práv

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti, odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Vaši žádost vyřídím bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsem oprávněn tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budu informovat.

Jako správce si vyhrazuji právo změnit znění této informace v případě změny zpracovávání osobních údajů, jako i v případě legislativní změny.

 

Datum poslední revize: 01. prosince 2021